Sefydliad Ymchwil Peirianneg gwerth £35 miliwn ym Mhrifysgol Abertawe yn cael ei orffen

Mehefin 13, 2019
tu allan i'r adeilad IMPACT, sydd â wal fyw enfawr o ryw 5,500 o blanhigion

Mae cyfleuster ymchwil newydd sy’n arbenigo mewn peirianneg uwch wedi cael ei gwblhau.

Mae’r Sefydliad Arloesol ym maes Deunyddiau, Prosesu a Thechnolegau Rhifyddol (IMPACT) yn sefydliad ymchwil peirianneg gwerth £35 miliwn, gyda’r cyfleusterau diweddaraf, ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Mae’n rhan o’r Coleg Peirianneg ac yn darparu lle iddo ehangu’n strategol.

Mae cwblhau’r adeilad yn garreg filltir bwysig tuag at gyflawni gwaith ymchwil IMPACT yn llwyddiannus. Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Rhagfyr 2017, gyda dyluniad a luniwyd i gefnogi’r diwydiant peirianneg byd-eang ymhellach â gwaith ymchwil hanfodol, cydweithredol. Mae’r dyluniad trawsffurfiannol yn cyfuno labordai a swyddfeydd i ddarparu amgylchedd cydleoli unigryw ar gyfer partneriaethau rhwng academia a diwydiant.

Tu mewn i’r adeilad IMPACT gwerth £35m

Gan ei bod yn Ganolfan Ragoriaeth, mae IMPACT yn hybu ffrwythloni syniadau ar draws disgyblaethau, gan chwilio am dechnoleg newydd arloesol, trwy gydweithio â chwmnïau mwyaf y Byd a phartneriaid rhanbarthol arloesol. Mae dyluniad adeilad IMPACT yn caniatáu perthnasoedd gwaith agosach, oddi mewn i gyfleuster sy’n cynnig 80 swyddfa i unigolion, canolbwynt gwaith ar gyfer dros 150 o ymchwilwyr, a hefyd 1,600m2 ar ffurf labordy cynllun agored, a digon o le i 50 o gydweithwyr diwydiannol ac academaidd gael eu cydleoli.

Mae gan AHR, y practis pensaernïaeth ac ymgynghoriaeth adeiladu a ddewiswyd, arbenigedd mewn gwaith dylunio addysg uwch sy’n golygu eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer yn ddiweddar yng nghategori Addysg Gwobrau Pensaer y Flwyddyn BD 2019.

Dywedodd Gary Overton, Cyfarwyddwr AHR: “Aethon ni ati i ddylunio IMPACT ar ffurf amgylchedd cydweithio grymus, mewn ffordd oedd bob amser yn blaenoriaethu dull amlddisgyblaeth o weithio. Mae’r amgylchedd yn sbarduno dyfeisgarwch trwy weithio gyda’r bobl y tu mewn, a gwreiddio cysylltedd ardaloedd ymchwil craidd fel bod y diwydiant a’r ochr academaidd yn teimlo bod eu mannau gwaith yn eu hannog i weithio ar y cyd. Rydym wrth ein bodd gyda’r canlyniad, ac yn arbennig o gyffrous i glywed am yr ysbrydoliaeth ddaw o’r gwaith a wneir yno.

Mae IMPACT yn dilyn llwyddiant adeilad cyfagos y Ffowndri Gyfrifiadurol, dyluniad arall gan AHR, a agorodd yn gynharach eleni. Mae’r ddau adeilad newydd pwysig ar Gampws y Bae Abertawe yn sefydlu cyrchfan fyd-eang ar gyfer ymchwil yn y Brifysgol.”

Dysgwch am sut fydd y wal fyw yn gwella effeithlonrwydd ynni’r adeilad ac yn darparu cartref i fywyd gwyllt.

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltiad yn y Coleg, a Chyfarwyddwr IMPACT, am y dyluniad: “Mae AHR wedi trosi ein trafodaethau yn rhywbeth sydd eisoes yn teimlo fel amgylchedd gwaith ardderchog a fydd yn ysbrydoli’r academyddion, yr ymchwilwyr, y myfyrwyr, yr ymwelwyr a’r cydweithwyr niferus o gwmnïau a’r byd academaidd.”

Yn ogystal â bod yn amgylchedd ymchwil trawsffurfiannol, mae’r adeilad hefyd yn cynnwys ‘wal fyw’ 114m2 o ryw 5,500 o blanhigion a blodau, ar flaenlun yr adeilad, gan greu argraff ddramatig wrth gyrraedd y campws. Mae’r wal yn dod â lefel newydd o gynaliadwyedd i’r adeilad, yn darparu cartref i fywyd gwyllt gyda blychau nythu integredig, ac yn ychwanegu at fioamrywiaeth y safle. Ar ben hynny, mae’r to’n gartref i 240 o baneli solar ffoto-foltaig sy’n ffynhonnell ynni.

Mae’r prosiect wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe. Bydd yr adeilad yn cael ei lansio’n swyddogol yn ystod misoedd y gaeaf.

Other News