Sefydliad Ymchwil Peirianneg gwerth £35 Miliwn ar fin cael ei gwblhau

Mehefin 11, 2019
Yr wythnos hon mae’r brics olaf wedi cael eu gosod yn eu lle ar gyfer Sefydliad Ymchwil peirianneg newydd ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Yr wythnos hon mae’r brics olaf wedi cael eu gosod yn eu lle ar gyfer Sefydliad Ymchwil peirianneg newydd ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Cynhaliwyd seremoni arbennig i nodi cam terfynol tuag at gwblhau’r cyfleuster £35 miliwn sydd â’r cyfleusterau diweddaraf, ac sy’n arbenigo mewn technolegau rhifyddol, prosesu a deunyddiau newydd.
Mae’r Sefydliad Arloesol ym maes Deunyddiau, Prosesu a Thechnolegau Rhifyddol (IMPACT) yn hwyluso ehangu pellach yng Ngholeg Peirianneg y Brifysgol, a bydd yn darparu gwaith ymchwil hanfodol, cydweithredol i gefnogi’r diwydiant peirianneg ar lefel leol a byd-eang.Mae’r Ganolfan Ragoriaeth hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Brifysgol Abertawe, gyda £17.4 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru.
Yn dilyn anerchiad croesawu gan Andrew Rhodes, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, gosodwyd y brics olaf yn eu lle ym mhresenoldeb cynrychiolwyr o’r Coleg, staff IMPACT, gwesteion

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a disgyblion o Ysgol Gyfun Treforys.

Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Treforys yn ymuno â’r tîm o Kier Construction a Phrifysgol Abertawe y tu mewn i’r adeilad IMPACT newydd

Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Treforys yn cynnal ymrwymiad y Coleg i ymgysylltu ag ysgolion trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd gosod brics ar y safle, ar y cyd â’r Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yn y Coleg, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr ar IMPACT, a chynrychiolwyr o WEFO.

Mae gan y prif gontractwr, Kier Construction Western & Wales, raglen ymgysylltu sefydledig gydag ysgolion, ac maent wedi defnyddio’r safle yn fenter ddysgu i archwilio’r amrywiol rolau yn y diwydiant adeiladu.

Mae disgwyl i IMPACT gael ei lansio’n swyddogol yn ddiweddarach eleni, a bydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer cydleoli diwydiant mewn prosiectau ar y cyd i ddatblygu deunyddiau, cynnyrch a phrosesau newydd y gellir eu defnyddio ar draws y sector peirianneg.

IMPACT – mwy o wybodaeth

Dywedodd Andrew Rhodes, Cofrestrydd Prifysgol Abertawe:

“Mae IMPACT yn enghraifft arall o Brifysgol Abertawe yn arwain ym maes Peirianneg – bydd y cyfleuster modern hwn, sydd ymhlith y gorau yn y byd, yn darparu amgylchedd ymchwil trawsffurfiannol ar gyfer cydweithio rhwng academyddion a diwydiant ar dechnoleg newydd yn y dyfodol. Mae gosod y fricsen olaf yn ei lle yn foment gyffrous, wrth i ni symud yn nes at agor yr adeilad yn ddiweddarach eleni.”

“Mae’r seremoni heddiw yn nodi cwblhau’r gwaith adeiladu ar ffabrig adeilad IMPACT, a luniwyd yn benodol ar gyfer Prifysgol Abertawe. Mae cyrraedd y fan hon wedi galw am waith caled a chefnogaeth gan lawer o bobl, ac mae hefyd wedi darparu cyfleoedd niferus ar ffurf profiad gwaith a lleoliadau. Mae cefnogi rhaglenni prentisiaeth yn hanfodol i bobl ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa. Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd hyfforddiant ar y safle a’r profiad a’r dysgu a ddaw yn sgîl hynny. Rydym ni’n gweithio gyda’n timau cadwyn gyflenwi ac ar y safle i ddarparu cyfleoedd o’r fath, ac rydym wedi gweld llawer o bobl ifanc yn gwneud cynnydd mewn gyrfaoedd adeiladu addawol.

Mae rhoi’r fricsen olaf yn ei lle yn y seremoni heddiw yn wir yn sefyll am flociau adeiladu’r dyfodol, a hynny o ran y rhai a fu’n ymwneud â’r prosiect adeiladu hyd yma, a hefyd y rhai a fydd yn mwynhau’r cyfleusterau newydd gwych hyn yn y dyfodol.”

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr IMPACT:

“Mae’r garreg filltir bwysig hon yn y gwaith adeiladu yn nodi’r cyfnod olaf tuag at agoriad swyddogol datblygiad a fydd o’r radd flaenaf, ac yn darparu sylfaen ar gyfer twf parhaus y Coleg Peirianneg ar lefel fyd-eang. Bydd IMPACT yn darparu amgylchedd amlddisgyblaeth trawsffurfiannol, effaith uchel, lle gall diwydiant ac academia gydweithio’n agos ym maes ymchwil a datblygu deunyddiau a pheirianneg lefel uwch.

Rydym ni’n gyffrous ein bod gam yn nes at lansio cyfleuster a fydd yn denu’r ymchwilwyr gorau, o bob rhan o’r byd, i weithio gyda’r brifysgol a diwydiant.”

Other News