#TariannauWynebFrontline: Sut mae Prosiect Cymunedol a Gefnogir gan IMPACT yn Helpu’r GI

Mai 19, 2020
3D Printed Face Shields

Pan gyrhaeddodd pandemig y coronafeirws, aeth llawer o ymchwilwyr ym meysydd gwyddoniaeth, meddygaeth a pheirianneg ati i chwilio am ffyrdd o ddefnyddio’u sgiliau i gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wrth iddyn nhw ddelio gyda’r pwysau digynsail hwn ar reng flaen y GIG.

Fel llawer o bobl eraill, roedd Dr Dimitris Pletsas, Uwch Swyddog Datblygu Cronfeydd IMPACT, yn gwybod am bosibiliadau defnyddio argraffwyr 3D i gynhyrchu cyfarpar fel feisorau a thariannau wyneb. Ar y cyd ag academyddion eraill, ymunodd â rhaglen MakerSpace Dyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin i greu Ffermydd Argraffu 3D Frontline i gydlynu’r ymdrech hon.

Roedd y trefniant cydweithio newydd hwn yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu ffeiliau sydd eisoes yn bodoli, a bellach mae capasiti i gynhyrchu 600 tarian wyneb bob dydd, gan fod dros 40 argraffydd 3D yn rhan o’r rhaglen. Prosiect dan arweiniad y gymuned yw hwn, sy’n dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau gan y cyhoedd (a chyfraniadau o ddeunyddiau gan gwmnïau lleol), ac mae’n cynnwys unigolion sydd ag amrywiol fathau o arbenigedd o’r byd academaidd, diwydiant, awdurdodau lleol, a grwpiau cymunedol, gan gynnwys TATA, Vortex IOT, Cyngor Tref Cwmaman a Gwasanaethau Datblygu Amanwy.

Cafodd argraffwyr 3D eu casglu o ysgolion lleol a’u haddasu i greu’r tariannau wyneb. Credyd: Facebook MakerSpace Dyffryn Aman

Mae’r symudiad yma i argraffu feisorau 3D, a gychwynnwyd gan Dr Pletsas, yn cysylltu â rhaglen estyn allan yn ddiweddar lle bu IMPACT (a’r Coleg Peirianneg) yn rhoi benthyg argraffwyr 3D i ysgolion lleol i greu digwyddiad ras ddigidol, a gefnogwyd gan gwmnïau lleol (a bu’r Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, yn canmol yr ymdrech hon pan ddaeth ar ymweliad â’r prosiect ym mis Rhagfyr). Creodd hyn rwydwaith o academyddion, cwmnïau a phobl unfryd oedd yn symud addysg argraffu 3D ymlaen yn y rhanbarth. Y rhwydwaith hwn yw’r sylfaen yn awr ar gyfer Ffermydd Argraffu 3D Frontline.

Ym mis Mawrth, wrth i’r sefyllfa yn y Deyrnas Unedig ddwysáu, casglodd Dr Pletsas yr argraffwyr yn ôl a’u haddasu’n gyflym er mwyn gallu cynhyrchu tariannau wyneb ar gyfer gweithwyr rheng flaen. Bydd yr argraffwyr hyn, a’r rhai a brynwyd â chyfraniadau gan y cyhoedd, yn cael eu rhoi’n ôl i ysgolion lleol pan na fydd angen amdanynt bellach.

Cafodd argraffwyr 3D eu casglu o ysgolion lleol a’u haddasu i greu’r tariannau wyneb. Credyd: Facebook

Hyd yma, mae dros 11,000 o dariannau wyneb wedi cael eu hargraffu, eu rhoi at ei gilydd a’u dosbarthu i ysbytai a chartrefi gofal ar draws De Cymru. Yn sgîl llwyddiant y gwaith yma, mae’r grŵp wedi rhannu eu ffeiliau i’w defnyddio gan gysylltiadau ar draws y Deyrnas Unedig, Singapôr ac America.

Aeth Dr Pletsas, a greodd y ffeiliau, ati i ailddylunio tarian a ddefnyddiwyd yn wreiddiol yn Efrog Newydd. Mae’r dyluniad yma’n golygu bod y darian yn cael ei chadw bellter o’r wyneb, fel bod modd ei defnyddio gyda gogls a resbiradur – ac mae’r feisor yn cau o’r pen uchaf, gan unioni diffyg a welir mewn dyluniadau eraill, ym marn Dr Pletsas

Mae’r dyluniad gwell hwn wedi cael ei gymeradwyo’n ddiweddar gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Staff y GIG yn ysbyty Glangwili yn gwisgo tariannau wyneb a grewyd gan Ffermydd Argraffu 3D Frontline. Credyd: Facebook MakerSpace Dyffryn Aman

Bu Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, yn cymeradwyo’r prosiect yn ddiweddar: “Mae MakerSpace Dyffryn Aman yn helpu i amddiffyn ein harwyr gofal iechyd ar y rheng flaen er mwyn iddyn nhw fedru canolbwyntio ar achub bywydau pobl eraill. Mae ymdrechion rhyfeddol fel y rhain yn dangos beth sy’n bosibl wrth arloesi a chydweithio ar frys. Hoffwn i ddioch iddyn nhw am bopeth maen nhw’n ei wneud.”

Mae’r Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr IMPACT, wedi canmol y fenter, gan ddweud: “Mae Dimitris wedi ysbrydoli a chefnogi creu canolbwyntiau ledled De Cymru. Fe wnaeth eu cynghori ar y trefniadau gosod, beth a sut, ac mae wedi creu rhwydwaith dosbarthu lleol i roi sylw i’r gofynion uniongyrchol ar y rheng flaen.”

Eisiau helpu?

Mae pob masg yn costio rhyw £2! I gefnogi #TariannauWynebFrontline gallwch chi gyfrannu trwy GoFundMe: bit.ly/frontlinefaceshields

Os oes gennych chi argraffydd 3D ac rydych chi’n gallu helpu, cysylltwch â Rob Venus o Wasanaethau Datblygu Amanwy ar Amanwydt@gmail.com.

“Diolch o galon am ein masgiau. Alla i ddim dweud pa mor ddiolchgar ydyn ni! Mae hyn wir yn newid ein bywydau” – Staff yng Nghanolfan Ofal Awel y Môr (Barchester Healthcare). Credyd: Facebook MakerSpace Dyffryn Aman

Other News