Dathlu Diwrnod Gwynt Byd-eang – 15 Mehefin

Mehefin 17, 2019
Picture of Wind Turbine

Wrth ddathlu Global Wind Day (15 Mehefin), rydym yn edrych ar y twnnel gwynt a adeiladwyd fel arfer sy’n rhan o’r cyfleusterau diweddaraf yma yn IMPACT.

Defnyddir y cyfleuster twnel gwynt, gwerth £1.2 filiwn, mewn ymchwil aeroddeinameg er mwyn astudio effeithiau aer yn symud heibio i wrthrychau solet. O gymharu â thwnel gwynt blaenorol Prifysgol Abertawe, mae ganddo ardal brofi deirgwaith y maint, mae cyflymder y gwynt wedi dyblu, ac mae’n rhoi pedair gwaith cymaint o bwysedd deinamig ar y modelau sy’n cael eu profi.

Y Ffeithiau:

  • Gosodwyd y twnel gwynt yn 2015.
  • Mae’n 18m o hyd x 7m o uchder x 5m o led, ac yn pwyso 50 tunnell.
  • Mae’r adran brofi yn 1.5m o led gan 1m o uchder, gyda chyflymder gwynt hyd at 50m/eiliad (112 mya).
  • Mae’r twnel yn cynnwys system mesur buanedd delweddau gronynnau (PIV) i fesur buanedd llif hylif mewn tri dimensiwn, sganiwr pwysedd 64-sianel ar gyfer mesuriadau pwysedd cydamserol, system mesur buanedd-weiren-boeth dwy gydran, system mesur anffurfiad manwl gywir ar gyfer modelau tri dimensiwn, system trofwrdd awtomatig ar gyfer cwmpas yr onglau tindaflu a gwyro, a system leoli fanwl gywir ar gyfer chwiliedyddion.
  • Mae’r dyluniad yn system adran gaeedig, cylched gaeedig, sy’n fwy effeithlon o ran ynni, yn dawelach, ac yn fwy cyson o ran cyflymder yr aer a’r tymheredd.

Mae hefyd yn cynnwys adran waith newydd, dryloyw, sy’n gwbl fodiwlaidd, gyda chydbwysedd cydraniad uchel a goleuadau LED sy’n caniatáu mynediad, gwelededd a hyblygrwydd digymar. Mae hyn yn golygu bod modd defnyddio’r cyfleuster ar gyfer amrywiaeth o wahanol weithgareddau ac arbrofion, gan gynnwys ymchwilio i esgyll 2D lefel uwch, adenydd 3D, awyrennau model sydd ag injan weithredol, adrannau o lafnau tyrbinau gwynt, a hyd yn oed brofion moduron ar raddfa fach ar draws ystod eang o amodau llif a rhifau Reynolds. Yn ogystal â data cydbwyso manwl gywir ar gyfer y profion hyn, mae’r system PIV hefyd yn darparu galluoedd gweledol manwl gywir ynghylch llif meintiol yr aer o amgylch y gwrthrychau sy’n cael eu profi, fel bod gan y peirianwyr ddealltwriaeth fanwl o ffiseg y llif.

Picture of Smoke Flow visualisation downstream of a bluff body at Swansea University Wind Tunnel
Delweddu llif mwg i lawr o gorff blỳff mewn Twnnel Gwynt ym Mhrifysgol Abertawe

Mae’r twnel wedi helpu i alluogi’r Coleg Peirianneg i adeiladu ar ei enw da helaeth am waith ymchwil trwy gyfuno doniau academaidd o’r radd flaenaf â’r cyfarpar diweddaraf, er mwyn cynhyrchu ymchwil o ansawdd uchel a datblygu cynnyrch a dulliau cynhyrchu newydd yn y sector awyrofod.

Ar hyn o bryd rydym ni’n gweithio gyda Vestas.

Vestas yw Gweithgynhyrchwr mwyaf y byd ym maes Tyrbinau Gwynt, gyda refeniw o €10 biliwn yn 2017. Mae adran y cwmni yn y Deyrnas Unedig yn canolbwyntio ar ddylunio, gweithgynhyrchu, gosod a gwasanaethu tyrbinau gwynt ar gyfer y diwydiant gwynt ar y môr.

Nod y cwmni yw gwthio cost ynni o barciau gwynt ar y môr i lawr, trwy sbarduno arbedion cyfalaf a gweithredu, a chynyddu allbwn tyrbinau gwynt trwy ddod â’r dechnoleg orau i’r farchnad.

Nod ein cydweithio â Vestas yw datblygu dyfais rheoli llif arloesol ar gyfer esgyll Tyrbinau Gwynt: Innovative Flow Control for Flatback Airfoils. Mae siâp llafn tyrbin yn debyg i aden awyren – ac yn defnyddio esgyll. Yn nodweddiadol, mewn asgell, mae un o arwynebau’r llafn yn grwn, a’r llall yn gymharol wastad. Mae cymhareb codi-i-lusgo uchel yn hanfodol wrth ddylunio llafn tyrbin effeithlon, a bydd y ddyfais newydd hon yn helpu i reoli’r llif.

Labordy Twnnel Gwynt yn y Coleg Peirianneg

Yn y pen draw, nod dyluniad arfaethedig gorau ar gyfer y ddyfais newydd fydd gwella perfformiad tyrbinau gwynt mawr ar y môr, gyda’r bwriad cyffredinol o leihau cost ynni wedi’i lefelu. Mae’r ffaith bod manteision o’r ddeutu i’r prosiect ymchwil hwn ar y cyd yn golygu y gallai’r dyluniad newydd arwain at ragor o gynnyrch, megis y posibilrwydd o gyfarpar ôl-osod ar gyfer tyrbinau gwynt.

Mae adroddiad terfynol ar y prosiect i ddod ym mis Hydref 2019, a bydd y datblygiadau diweddaraf yn cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd Wyddonol Ynni Gwynt, Corc, Iwerddon, ar 17 – 20 Mehefin 2019.

Dr Marinos Manolesos

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Marinos Manolesos: Marinos.Manolesos@swansea.ac.uk

Newyddion Eraill