Adeiladu Pethau Clyfar

Gorffennaf 17, 2019
Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg - 23 Mehefin 2019

Yn ferch ifanc roeddwn i wastod yn dwlu ar wyddoniaeth, yn arbennig Mathemateg. Roedd fy nhad, sydd bellach wedi ymddeol, yn arfer bod yn dechnegydd telegyfathrebu i Lynges yr Eidal. Mae ei alluoedd technegol wedi bod o ddiddordeb mawr i mi erioed, yn arbennig ei wybodaeth eang am systemau telegyfathrebu a chyfrifiaduron. Yn yr 80au, prynodd Commodore 64 i fi ac roeddwn i wrth fy modd yn chwarae gydag e! Gan mod i ddim yn siŵr pa ddyheadau gyrfa oedd gen i, penderfynais i astudio Mathemateg. Roeddwn i’n hoffi heriau datrys problemau anodd: defnyddio iaith Mathemateg i ddisgrifio ffenomena o’r byd go iawn a datblygu atebion i’r problemau cymhleth hyn.

Ym mlwyddyn gyntaf fy ngradd roedd gen i fwy o ddiddordeb mewn addysgu mathemateg, ond yn fuan dechreuais i ymddiddori mewn cymhwyso mathemateg a datblygu algorithmau, a phenderfynais ddilyn gyrfa ym maes Peirianneg Meddalwedd. Y digwyddiad a’m hysbrydolodd i’n bennaf oedd taith maes yn ystod fy astudiaethau israddedig, lle buon ni’n ymweld â chwmni peirianneg mawr ym Milan. Fe ges i fy hudo gan sut roedd peirianwyr a gwyddonwyr wedi mynd i’r afael â phroblemau traffig trwy ddatblygu system goleuadau traffig deallus. Roedd hynny amser hir yn ôl, yn y 90au, pan oedd goleuadau traffig deallus yn brin; doedd dim sôn am Ddinasoedd Clyfar. Bryd hynny y penderfynais i mai dyna’r math o yrfa roeddwn i am ei chael. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, dechreuodd fy mreuddwyd gael ei gwireddu: ces i fy mhenodi’n beiriannydd meddalwedd gan yr un cwmni, i weithio ar ddatblygiad eu systemau rhwydweithiau cyfathrebu symudol. Roeddwn i wrth fy modd yn fy swydd, ac yn cael cyfle o’r diwedd i roi’r galluoedd datrys problemau roeddwn i wedi’u datblygu yn ystod fy ngradd ar waith, o orfod trwsio byg lletchwith yn y feddalwedd i gael hyd i’r ffordd orau a mwyaf effeithlon o roi galluoedd newydd systemau ar waith. Roeddwn i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o dîm amlddisgyblaeth a gweithio ar y cyd i greu ac integreiddio systemau newydd ar sail dim ond manylebau a diagramau a luniwyd ar ddarn o bapur. Yn nodweddiadol byddai hynny’n cymryd rhai misoedd, ac roedd gweld y system derfynol ar waith yn rhoi boddhad aruthrol. Roedd meddwl bod côd roeddwn i wedi’i lunio yn galluogi pobl i gyfathrebu’n hwylus o unrhyw leoliad yn rhywbeth oedd yn ddeniadol iawn i fi.

Ar ôl bron degawd o weithio mewn diwydiant, bu’n rhaid i mi ailystyried fy ngyrfa oherwydd newid yn fy amgylchiadau ar ôl symud i Abertawe am resymau teuluol. Y peth gorau wnes i oedd manteisio ar y cyfle i astudio ar gyfer Doethuriaeth Peirianneg (EngD) mewn Gwybodeg Gweithgynhyrchu. Rhoddodd yr EngD gyfle pellach i mi ddilyn fy mreuddwyd o ddatblygu ‘pethau clyfar’, fel roeddwn i wedi dychmygu flynyddoedd lawer ynghynt.

Bellach, ugain mlynedd wedi fy swydd gyntaf, rwy’n gweithio fel Athro Cysylltiol yn sefydliad ymchwil IMPACT yn y Coleg Peirianneg, yn canolbwyntio ar ddatblygiad systemau annibynnol, deallus i gefnogi prosesau cynhyrchu clyfar. Ar hyn o bryd mae EPSRC yn fy nghynnal â dyfarniad Cymrodoriaeth i greu technolegau arloesol ar y cyd ar gyfer Ffatrïoedd Clyfar, mewn cydweithrediad â diwydiant.

Yn fy ngwaith o ddydd i ddydd rwy’n datblygu algorithmau newydd sy’n defnyddio swmp o ddata i ragfynegi ymddygiad systemau a chynorthwyo datblygiad systemau cynhyrchu mwy effeithlon. Fy nod yw cymhwyso’r technolegau hyn i wahanol brosesau gweithgynhyrchu, gan gynnwys pecynnu metel a gwneud dur. Rwy’n dal i fwynhau defnyddio Mathemateg i fodelu systemau peirianneg byd go iawn, cyn defnyddio’r modelau hynny i optimeiddio perfformiad systemau, er enghraifft, gwella’r defnydd o adnoddau, a lleihau gwastraff diwydiannol a’r effaith ar yr amgylchedd. Yr hyn rwy’n ei hoffi fwyaf am fy swydd yw’r gallu i fynd i’r afael â heriau gwyddonol a thechnegol, gan ddarparu atebion addas, gobeithio, a fydd yn creu effaith ehangach yn ein cymdeithas.

Cinzia Giannetti, Athro Cyswllt a Chymrawd Arloesedd EPSRC
Cinzia Giannetti, Athro Cyswllt a Chymrawd Arloesedd EPSRC

Rwy’n ffodus iawn bod fy mywyd wedi cael ei gyfoethogi gan gynifer o brofiadau, ac rwy’n teimlo’n lwcus iawn fy mod i bellach mewn swydd sy’n caniatáu i mi gyfuno ymchwil, cymwysiadau diwydiannol ac, yn bwysicaf oll, addysgu. Mae fy mreuddwyd wreiddiol wedi cael ei gwireddu!

Cinzia Giannetti, Athro Cysylltiol a Chymrawd Arloesedd EPSRC Dolenni

We’re supporting  #INWED19 – are you? Let’s #TransformTheFuture @inwed1919

Dolenni

http://soapboxscience.org/researching-the-internet-of-things-meet-cinzia-gianetti/

https://epsrc.ukri.org/about/people/cinzia-giannetti/

 

Newyddion Eraill